Klienci indywidualni

Rachunki

Bank prowadzi:

 1. Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe w złotych „POL-KONTO”

  Posiadaczem Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego „POL-KONTO” może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (będąca rezydentem lub nierezydentem). Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem jednego POL-KONTA własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-KONTA wspólnego.

  POL-KONTO służy do:
  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej),
  • korzystania z kart VISA,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • korzystania z systemu Bankowości Elektronicznej.


  Dokumenty wymagane do założenia Rachunku:
  • dowód osobisty lub paszport zagraniczny w przypadku nierezydentów


  Wybrane stawki z tabeli prowizji i opłat:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie: 0 zł
  • opłata za przelew ELIXIR: 4 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych z konta: 1 zł,
  • prowizja od wpłat gotówkowych na konto: 0 zł.


   
 2. Rachunki płatne na żądanie a’vista w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową - brak w ofercie od 14.09.2019.

  Właścicielem książeczki może być osoba fizyczna będąca rezydentem posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  Rachunek płatny na żądanie służy do:
  • gromadzenia i dysponowania środkami pieniężnymi,
  • kontrolowanie oszczędności za pomocą książeczki,
  • dokonywania płatności płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • korzystania ze zleceń stałych.


  Opłaty i prowizje rachunku a'Vista:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł,
  • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 0 zł,
  • opłata za wydanie książeczki: 15 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych: 1 zł,
  • opłata za przelew Elixir: 4 zł.

Lokaty terminowe

Bank otwiera i prowadzi lokaty oszczędnościowe STANDARD  w złotych,  z minimalnym wkładem 500 zł oraz zmiennym oprocentowaniem, na okresy:

 • 1 miesiąca
 • 3 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesięcy

Lokaty zakładane są w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych w złotych, na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • klientów instytucjonalnych.

Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana Bank po dopisaniu odsetek automatycznie odnawia lokatę.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualne oprocentowanie lokat dostępne jest w Banku

Kredyty

Kredyty dla osób prywatnych

 • kredyt odnawialny w ROR

  Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.
   
 • Kredyty konsumenckie gotówkowe

  Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Kredyty konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych. Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
   
 • Kredyt konsumencki „szybka gotówka”

  Kredyt może być udzielany osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
  Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych.
  Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 20 000 złotych
  Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
  Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
   
 • Kredyty konsumenckie mieszkaniowe

  Kredyty mieszkaniowe konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
  Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.
  Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
  Kwota kredytu netto nie może być niższa niż 5000 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
  Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów.
  Maksymalna kwota kredytu netto nie może przekraczać 80.000 zł z zastrzeżeniem warunków szczegółowych.
  Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
  Okres kredytowania uzależniony jest od:
  • kwoty kredytu;
  • zdolności kredytowej kredytobiorcy;
  • rodzaju oferty.
  Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Karty płatnicze

Bank Spółdzielczy w Obszy posiada bankomat: w siedzibie Banku obsługujący karty oznaczone emblematem: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Klienci naszego Banku po spełnieniu niezbędnych warunków mogą otrzymać: Karty Visa

Okres ważności karty wynosi 3 lata.

Karty VISA są międzynarodowymi kartami, które łączą zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Aby otrzymać kartę wystarczy być posiadaczem ROR lub rachunku bieżącego oraz złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o jej wydanie w Banku.
Karta ta pozwala na korzystanie z wszystkich bankomatów oznaczonych znakiem Visa, można nią się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

Karta umożliwia:

 1. płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
 2. wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa;
 3. wypłatę gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych logo Visa;
 4. płatności bez obecności karty, dokonywane w Internecie za pomocą kodu CVV2.
 5. sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 6. dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Z kartami Visa możesz czuć się bezpiecznie. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel. 86 215 50 50 - czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
 • osobiście w dowolnej jednostce banku, która wydała kartę lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Karta powinna być użytkowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności prawa dewizowego.

W chwili obecnej nasi Klienci mają do dyspozycji ponad 5000 bankomatów bezprowizyjnych należących do:

 • Zrzeszenia Banku BPS S.A.
 • Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Wielkopolskiego S.A.(Spółdzielcza Grupa Bankowa)
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • sieci Planet cash4you

Pełny wykaz bankomatów, znajduje się na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Tabela opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji bankowych dostępna w Banku

Konta internetowe

I-BANK, MB - mobile Banking, CB - Corporate Banking


0 zł – za przelewy wewnętrzne,
0 zł – za miesięczne prowadzenie usługi.
 

Masz dostęp do Internetu? Jeśli tak to zarządzaj swoimi pieniędzmi, kiedy chcesz i skąd chcesz: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu na świecie.

Nasz Bank oferuje Państwu dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej IBANK. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie rachunku bieżącego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BS Obsza oraz komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

IBANK to nowoczesny program umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za
pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej. Jest łatwy i przyjemny w
obsłudze, umożliwia szybkie wprowadzanie przelewów. Wszystkie zlecenia są podpisane prywatnym kluczem
cyfrowym klienta lub autoryzowane przy użyciu telefonu komórkowego klienta, na który jest przesyłany kod SMS
  lub linkSMS.

Podstawowe funkcje programu:

 •  Obsługa podpisu cyfrowego. System jest maksymalnie zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją w treść przelewu.
 •  Wyświetlanie bieżącego salda na rachunkach klienta.
 •  Wyświetlanie historii obrotów na rachunkach klienta; zaawansowane mechanizmy wyszukiwania dokumentów.
 •  Obsługa zleceń oczekujących i odrzuconych.
 •  Obsługa poleceń przelewu z natychmiastową lub opóźnioną datą realizacji.
 •  Kontrola limitu dostępnych środków bezpośrednio przy wystawianiu przelewu.
 •  Możliwość ustawienia indywidualnych limitów dla transakcji a także limitów dziennych i miesięcznych.
 •  Obsługa przelewów ELIXIR.
 •  Obsługa zasileń telefonów komórkowych.
 •  Obsługa poleceń przelewu do ZUS i do Urzędów Skarbowych.
 •  Obsługa polecenia zapłaty.
 •  Prowadzenie książki adresowej kontrahentów.
 •  Automatyczne zakładanie książki adresowej na podstawie danych odczytanych z przelewów historycznych lub z pliku w formacie EXCEL.
 •  Prowadzenie kartoteki wzorców przelewów.
 •  Szybkie wystawianie poleceń przelewu za pomocą książki adresowej i za pomocą listy wzorców.
 •  Obsługa lokat.
 •  Drukowanie wyciągów. .
 •  Automatyczna obsługę zleceń stałych.

Do połączenia z bankiem wykorzystywany jest protokół TLS z szyfrowaniem AES128/256 bitów.

CB - Corporate Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych dla firm, urzędów gdzie występuje
grupowa praca nad dokumentem i zatwierdzenie zlecenia wymaga kilku podpisów.

Program posiada wszystkie funkcje programu IBANK oraz wiele dodatkowych:

 • Praca grupowa nad dokumentem (wprowadzanie, zatwierdzanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów do banku może być rozdzielone na kilku pracowników).
 •  Import zleceń ze zbioru w kilku formatach.
 •  Eksport zleceń do zbioru w kilku formatach.
 •  Obsługa karty wzorów podpisów w różnych układach.
 • i inne.

MB - Mobile Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych: telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeniach wyposażonych w ekran
dotykowy. Program nie wymaga instalacji i jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową obsługującą protokół
HTML 5.


Podstawowe funkcje:

 • odczyt salda bieżącego na rachunkach klientów,
 • przeglądanie historii obrotów,
 • wystawianie przelewów:
  • wewnętrznych,
  • ELIXIR,
 • płatności do Urzędów Skarbowych,
 • płatności do ZUS,
 • silna autoryzacja zleceń przy wykorzystaniu unikalnego kodu SMS lub linku SMS,
 • dostęp do mapy bankomatów,
 • praca na wszystkich urządzeniach mobilnych posiadających przeglądarkę internetową obsługującą HTML 5.0.

Dodatkowo oferujemy usługę Kontakt SMS

Usługa Kontakt SMS umożliwia przesyłanie do klientów banku informacji o aktualnym
saldzie na rachunku w postaci komunikatów SMS. Komunikaty mogą być wysyłane wg harmonogramu
ustalonego indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe są różne warianty, np.:

 • raz dziennie o określonej godzinie,
 • raz dziennie o określonej godzinie w dni robocze,
 • raz dziennie ale tylko jeśli wystąpiła zmiana salda,
 • po każdej zmianie salda.

System wysyła także informację o saldzie jako odpowiedź na SMS klienta.
 

Przypominamy również, że bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy także od Klientów, m.in. musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z portalem Bezpieczny Bank

oraz z publikacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Publikacja dostępna tutaj

Zapraszamy do skorzystania z usługi

Więcej informacji na temat Systemu I-BANK:

 • w siedzibie Banku,
 • pod numerem tel. 84 689 10 06

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi