Klienci indywidualni

Rachunki

Bank prowadzi:

 1. Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe w złotych „POL-KONTO”

  Posiadaczem Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego „POL-KONTO” może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (będąca rezydentem lub nierezydentem). Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem jednego POL-KONTA własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-KONTA wspólnego.

  POL-KONTO służy do:
  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej),
  • korzystania z kart VISA,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • korzystania z systemu Bankowości Elektronicznej.

  Dokumenty wymagane do założenia Rachunku:
  • dowód osobisty lub paszport zagraniczny w przypadku nierezydentów

  Wybrane stawki z tabeli prowizji i opłat:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie: 0 zł
  • opłata za przelew ELIXIR: 5 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych z konta: 0,10 % min. 3 zł max. 200 zł,
  • prowizja od wpłat gotówkowych na konto: 0 zł.

   
 2. Rachunki płatne na żądanie a’vista w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową - brak w ofercie od 14.09.2019.

  Właścicielem książeczki może być osoba fizyczna będąca rezydentem posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  Rachunek płatny na żądanie służy do:
  • gromadzenia i dysponowania środkami pieniężnymi,
  • kontrolowanie oszczędności za pomocą książeczki,
  • dokonywania płatności płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • korzystania ze zleceń stałych.

  Opłaty i prowizje rachunku a'Vista:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł,
  • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 0 zł,
  • opłata za wydanie książeczki: 15 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych: 0,10 % min. 3 zł max. 200 zł,
  • opłata za przelew Elixir: 5 zł.

Lokaty terminowe

Bank otwiera i prowadzi lokaty oszczędnościowe STANDARD  w złotych,  z minimalnym wkładem 500 zł oraz zmiennym oprocentowaniem, na okresy:

 • 1 miesiąca
 • 3 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesięcy

Lokaty zakładane są w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych w złotych, na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • klientów instytucjonalnych.

Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana Bank po dopisaniu odsetek automatycznie odnawia lokatę.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualne oprocentowanie lokat dostępne jest w Banku

Kredyty

Kredyty dla osób prywatnych

 • kredyt odnawialny w ROR

  Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.
   
 • Kredyty konsumenckie gotówkowe

  Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Kredyty konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych. Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
   
 • Kredyt konsumencki „szybka gotówka”

  Kredyt może być udzielany osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
  Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych.
  Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 20 000 złotych
  Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
  Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
   
 • Kredyty konsumenckie mieszkaniowe

  Kredyty mieszkaniowe konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
  Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.
  Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
  Kwota kredytu netto nie może być niższa niż 5000 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
  Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów.
  Maksymalna kwota kredytu netto nie może przekraczać 80.000 zł z zastrzeżeniem warunków szczegółowych.
  Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
  Okres kredytowania uzależniony jest od:
  • kwoty kredytu;
  • zdolności kredytowej kredytobiorcy;
  • rodzaju oferty.
  Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Karty płatnicze

Bank Spółdzielczy w Obszy posiada bankomat: w siedzibie Banku obsługujący karty oznaczone emblematem: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Klienci naszego Banku po spełnieniu niezbędnych warunków mogą otrzymać: Karty Visa

Okres ważności karty wynosi 3 lata.

Karty VISA są międzynarodowymi kartami, które łączą zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Aby otrzymać kartę wystarczy być posiadaczem ROR lub rachunku bieżącego oraz złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o jej wydanie w Banku.
Karta ta pozwala na korzystanie z wszystkich bankomatów oznaczonych znakiem Visa, można nią się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

Karta umożliwia:

 1. płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
 2. wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa;
 3. wypłatę gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych logo Visa;
 4. płatności bez obecności karty, dokonywane w Internecie za pomocą kodu CVV2.
 5. sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 6. dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Z kartami Visa możesz czuć się bezpiecznie. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel. 86 215 50 50 - czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
 • osobiście w dowolnej jednostce banku, która wydała kartę lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Karta powinna być użytkowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności prawa dewizowego.

W chwili obecnej nasi Klienci mają do dyspozycji ponad 5000 bankomatów bezprowizyjnych należących do:

 • Zrzeszenia Banku BPS S.A.
 • Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Wielkopolskiego S.A.(Spółdzielcza Grupa Bankowa)
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • sieci Planet cash4you

Pełny wykaz bankomatów, znajduje się na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Tabela opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji bankowych dostępna w Banku

Konta internetowe

iBank, MB - mobile Banking, CB - Corporate Banking


0 zł – za przelewy wewnętrzne,
0 zł – za miesięczne prowadzenie usługi.
 

Masz dostęp do Internetu? Jeśli tak to zarządzaj swoimi pieniędzmi, kiedy chcesz i skąd chcesz: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu na świecie.

Nasz Bank oferuje Państwu dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej iBank. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie rachunku bieżącego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BS Obsza oraz komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

iBank to nowoczesny program umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za
pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej. Jest łatwy i przyjemny w
obsłudze, umożliwia szybkie wprowadzanie przelewów. Wszystkie zlecenia są podpisane prywatnym kluczem
cyfrowym klienta lub autoryzowane przy użyciu telefonu komórkowego klienta, na który jest przesyłany kod SMS
   linkSMS lub aplikacja mobilna mkey.

Podstawowe funkcje programu:

 •  Obsługa podpisu cyfrowego. System jest maksymalnie zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją w treść przelewu.
 •  Wyświetlanie bieżącego salda na rachunkach klienta.
 •  Wyświetlanie historii obrotów na rachunkach klienta; zaawansowane mechanizmy wyszukiwania dokumentów.
 •  Obsługa zleceń oczekujących i odrzuconych.
 •  Obsługa poleceń przelewu z natychmiastową lub opóźnioną datą realizacji.
 •  Kontrola limitu dostępnych środków bezpośrednio przy wystawianiu przelewu.
 •  Możliwość ustawienia indywidualnych limitów dla transakcji a także limitów dziennych i miesięcznych.
 •  Obsługa przelewów ELIXIR.
 •  Obsługa zasileń telefonów komórkowych.
 •  Obsługa poleceń przelewu do ZUS i do Urzędów Skarbowych.
 •  Obsługa polecenia zapłaty.
 •  Prowadzenie książki adresowej kontrahentów.
 •  Automatyczne zakładanie książki adresowej na podstawie danych odczytanych z przelewów historycznych lub z pliku w formacie EXCEL.
 •  Prowadzenie kartoteki wzorców przelewów.
 •  Szybkie wystawianie poleceń przelewu za pomocą książki adresowej i za pomocą listy wzorców.
 •  Obsługa lokat.
 •  Drukowanie wyciągów. .
 •  Automatyczna obsługę zleceń stałych.

Do połączenia z bankiem wykorzystywany jest protokół TLS z szyfrowaniem AES128/256 bitów.

CB - Corporate Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych dla firm, urzędów gdzie występuje
grupowa praca nad dokumentem i zatwierdzenie zlecenia wymaga kilku podpisów.

Program posiada wszystkie funkcje programu iBANK oraz wiele dodatkowych:

 • Praca grupowa nad dokumentem (wprowadzanie, zatwierdzanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów do banku może być rozdzielone na kilku pracowników).
 •  Import zleceń ze zbioru w kilku formatach.
 •  Eksport zleceń do zbioru w kilku formatach.
 •  Obsługa karty wzorów podpisów w różnych układach.
 • i inne.

MB - Mobile Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych: telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeniach wyposażonych w ekran
dotykowy. Program nie wymaga instalacji i jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową obsługującą protokół
HTML 5.

 

 

 

 

 

Podstawowe funkcje:

 • odczyt salda bieżącego na rachunkach klientów,
 • przeglądanie historii obrotów,
 • wystawianie przelewów:
  • wewnętrznych,
  • ELIXIR,
 • płatności do Urzędów Skarbowych,
 • płatności do ZUS,
 • silna autoryzacja zleceń przy wykorzystaniu unikalnego kodu SMS lub linku SMS,
 • dostęp do mapy bankomatów,
 • praca na wszystkich urządzeniach mobilnych posiadających przeglądarkę internetową obsługującą HTML 5.0.

NOWOŚĆ!!!

iBank mKey - autoryzacja i obsługa rachunków w jednej aplikacji!

System I-Bank od wielu już lat umożliwia dostęp klientom Banku do obsługi rachunku bankowego za pomocą aplikacji mobilnej.

Do tej pory wykorzystywany był program obsługiwany za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz rozwojowi technologii mobilnych pragniemy udostępnić aplikację natywną (instalowaną na urządzeniu tablet smartfon) iBank mKey.

Aplikacja iBank mKey umożliwia obsługę rachunków bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet z zainstalowanym systemem operacyjnym Android.

Pozwala ona klientom Banku na dostęp do ich finansów w dowolnym miejscu i czasie. Główne zalety aplikacji to:

 • dostęp do informacji o saldzie i dostępnych środkach na rachunkach,
 • przeglądanie operacji na rachunkach,
 • zlecanie przelewów z rachunków,
 • aplikacja iBank mKey może służyć jako środek autoryzacji transakcji w systemie I-Bank.

Wraz z upowszechnieniem się dostępu do sieci Internet na urządzeniach mobilnych, w najbliższym czasie zostanie dodana obsługa . Wystarczy pobrać aplikację i można wygodnie korzystać z BLIKA. Każdą transakcję bezpiecznie potwierdzisz jednorazowym kodem BLIK.

Dodatkowo oferujemy usługę Kontakt SMS

Usługa Kontakt SMS umożliwia przesyłanie do klientów banku informacji o aktualnym
saldzie na rachunku w postaci komunikatów SMS. Komunikaty mogą być wysyłane wg harmonogramu
ustalonego indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe są różne warianty, np.:

 • raz dziennie o określonej godzinie,
 • raz dziennie o określonej godzinie w dni robocze,
 • raz dziennie ale tylko jeśli wystąpiła zmiana salda,
 • po każdej zmianie salda.

System wysyła także informację o saldzie jako odpowiedź na SMS klienta.

Przypominamy również, że bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy także od Klientów, m.in. musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z portalem Bezpieczny Bank

oraz z publikacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Publikacja dostępna tutaj

Zapraszamy do skorzystania z usługi

Więcej informacji na temat Systemu iBank:

 • w siedzibie Banku,
 • pod numerem tel. 84 689 10 06

BLIK

 

Co to jest BLIK?

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej IBank BS Obsza.

Kto może korzystać z BLIKA?

Z usługi mogą korzystać Klienci, którzy:

 • są posiadaczami rachunku rozliczeniowo-oszczędnościowego w Banku Spółdzielczym w Obszy lub rachunku bieżącego oraz pomocniczego
 • posiadają urządzenie z zainstalowaną aplikacją mobilną IBank BS Obsza

Dzięki usłudze BLIK możesz:

 • szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania  jakichkolwiek danych – wystarczy, że w aplikacji IBank BS Obsza wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję
 • wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej
 • dokonać przelewu na telefon (usługa będzie dostępna wkrótce)

Jakie limity obowiązują przy płatnościach BLIK?

W każdej chwili możesz zmienić wysokość limitów transakcyjnych logując się do bankowości elektronicznej I-Bank lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Taką zmianę zgłosisz również w siedzibie Banku.

W tabeli możesz sprawdzić jakie są limity dzienne transakcji dokonywanych za pośrednictwem usługi BLIK

 

domyślny

maksymalny

Wypłata gotówki

500 zł

500 zł

Płatności w sklepach

500 zł

1000 zł

Płatności w Internecie

500 zł

1000 zł

Jak aktywować BLIKA?

 1. W aplikacji mobilnej kliknij na ikonkę
 2. Przypisz Rachunek dla transakcji BLIK - wybierz konto osobiste powiązane z aplikacją –
  z tego rachunku będą dokonywane transakcje za pośrednictwem usługi BLIK (jeśli posiadasz kilka kont, możesz swobodnie zmieniać rachunki, z których będą wykonywane transakcje BLIK)
 3. Przeczytaj Regulamin usługi BLIK, Zaakceptuj i Aktywuj BLIK klikając przycisk ZAREJESTRUJ
 4. Wybierz ikonkę BLIK
 5. Zacznij korzystać z BLIKA

W przypadku wymiany urządzenia, konieczna jest ponowna instalacja aplikacji IBank BS Obsza oraz aktywacja usługi BLIK. Postępuj zgodnie z powyżej opisanymi krokami. Szczegółowy opis korzystania z aplikacji oraz BLIKa znajdziesz logując się do bankowości elektronicznej w zakładce Informacje → Dokumentacja → Przewodnik_aplikacja mobilna Ibank_BSObsza_20220218.pdf

BLIK – płać i wypłacaj wygodnie

Płatności w sklepach lub w Internecie:

 1. Poinformuj kasjera o chęci dokonania płatności za pośrednictwem BLIKA lub wybierz taką opcję na stronie www sklepu, w którym dokonujesz zakupów
 2. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej
 3. Wprowadź kod BLIK na klawiaturze terminala lub urządzenia mobilnego (lub skopiuj ten kod i wklej na stronie sklepu)
 4. Zatwierdź operację w aplikacji poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga
 5. To już wszystko - zakupy opłacone

Wypłata gotówki z bankomatu*:

 1. Wybierz formę wypłaty środków bez karty
 2. Wybierz opcję wypłaty za pośrednictwem BLIK
 3. Podaj kwotę transakcji
 4. Wygeneruj kod BLIK w aplikacji mobilnej
 5. Wprowadź wygenerowany kod na klawiaturze w bankomacie
 6. Potwierdź dokonanie operacji w aplikacji mobilnej poprzez wprowadzenie kodu PIN do aplikacji, jeżeli kwota transakcji tego wymaga
 7. Wypłata dokonana

*Kolejność poszczególnych kroków może się różnić w zależności od wybranej sieci bankomatów, (w okresie promocyjnym od dnia 01.04.2022 r. do 04.05.2022 r. nie zapałacisz prowizji od wypłaty gotówki, później pobierzemy opłatę w wysokości 2 zł od każdej transakcji)

Dokonuj bezpiecznych transakcji z BLIKIEM:

 1. Aktualizuj na bieżąco swoje dane w Banku
 2. Nie udostępniaj osobom trzecim kodu BLIK ani kodu PIN do aplikacji mobilnej
 3. Zapobiegaj nieautoryzowanym transakcjom, m.in. poprzez odpowiednie zabezpieczenie urządzenia mobilnego:
  • aktualizuj system operacyjny oraz aplikację mobilną I-Bank BS Obsza
  • stosuj oprogramowanie antywirusowe
  • stosuj zapory bezpieczeństwa, jeżeli to możliwe
  • aktualizuj przeglądarki internetowe
 4. Chroń urządzenie mobilne z zainstalowaną aplikacją I-Bank BS Obsza i nie przechowuj razem z nim kodu PIN oraz innych danych służących do odblokowania ekranu urządzenia mobilnego lub dostępu do aplikacji mobilnej.
 5. Niezwłocznie zgłoś Bankowi fakt utraty, kradzieży, przywłaszczenia lub nieuprawnionego użycia urządzenia mobilnego, na którym znajduje się aplikacja IBank BS Obsza. Pamiętaj, że utracone urządzenie możesz zablokować samodzielnie logując się do bankowości internetowej opcja Autoryzacje → Urządzenia do autoryzacji → Zablokuj lub zadzwoń do Banku.

Paybynet

Bank Spółdzielczy w Obszy oferuje nową usługę płatności internetowych Paybynet.

Paybynet to:

 • płatności internetowe typu pay-by-link,
 • usługa działająca w schemacie szybkiego przelewu bezpośredniego w oparciu o system Elixir.

Za zakupy w sieci zapłacicie Państwo wygodnie i bez ryzyka. Pieniądze niezwłocznie i bezpośrednio trafią z Państwa konta na konto bankowe sprzedawcy, a na przelewie zobaczycie Państwo, komu i za co przelewacie pieniądze.

Paybynet to usługa szybkich płatności internetowych stworzona przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.

Jest to nowoczesna i bezpieczna transakcyjna platforma internetowa z gwarancją realizacji płatności, funkcjonująca 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Paybynet to uznany przez Narodowy Bank Polski system autoryzacji i rozliczeń, co gwarantuje bezpieczeństwo tej formy płatności.

 Dlaczego warto skorzystać z bezpiecznych płatności internetowych Paybynet:

 • bezpieczeństwo płatności – przelew wykonywany jest bezpośrednio z konta kupującego na konto sprzedawcy lub urzędu, bez instytucji pośredniczącej,
 • szybkość płatności – informacja o płatności przez Internet przekazywana jest natychmiast do sklepu, co przyspiesza realizację zamówienia,
 • wygoda użytkownika – dane przelewu w systemie bankowości internetowej są wypełniane automatycznie.

Usługa Paybynet działa w modelu "płatności linkiem" (pay-by-link).

Klient płacąc za towary lub usługi w Internecie, wybiera płatność przez swój bank i zostaje przekierowany do systemu bankowości elektronicznej. Po zalogowaniu widoczny jest wypełniony formularz przelewu, który wystarczy tylko zaakceptować, aby sfinalizować transakcję. Po zaakceptowaniu przelewu przez Klienta, sprzedawca od razu otrzymuje potwierdzenie i może zrealizować zamówienie.

Współpraca Banku z Krajową Izbą Rozliczeniową zapewnia Klientom stabilność i pewność transakcji realizowanych za pomocą Paybynet, a także dostęp do pozostałych największych platform płaności:

 • Przelewy24,
 • Transferuj.pl,
 • eService Online,
 • IAI Płatności,
 • Dotpay.pl.

Dzięki temu Klienci mają do swojej dyspozycji możliwość płacenia w tysiącach sklepów internetowych.

KIR zapewnia przejrzystość rozliczeń, ponieważ przelewy wykonywane są bezpośrednio z rachunku bankowego Klienta na rachunek bankowy sklepu lub urzędu. Płatności Paybynet dostępne są w kilkuset urzędach administracji publicznej.

Schemat Płatności przez Paybynet:

 • wybrać w e-sklepie jako formę płatności „Paybynet”, - przelew bankowy
 • kliknąć w ikonę Banki Spółdzielcze

 • wybrać województwo Lubelskie i wybrać oddział Bank Spółdzielczy w Obszy

 • przeczytać i zaakceptować regulamin, a następnie kliknąć w ikonę Dalej:

 • system w sposób automatyczny przekieruje na stronę bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Obszy,
 • zalogować się do swojej bankowości internetowej podając login i hasło,
 • sprawdzić dane oraz kwotę, które zostały wypełnione oraz kliknąć przycisk dalej,
 • podać hasło jednorazowe,
 • po wpisaniu prawidłowego hasła i zaakceptowaniu płatności system poinformuje o zakończeniu płatności oraz automatycznie wyloguje z sytemu.
 • jeśli takiej ikony nie ma należy wybrać inne platformy płatności współpracujące z Paybynet np.: Przelewy24 , Dotpay.pl itp.
   

Więcej informacji na temat usługi Paybynet - na stronie www.paybynet.pl

Program 500+

Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe.

Program Rodzina 500+ to główny instrument polityki rodzinnej realizujący trzy główne cele: poprawa sytuacji demograficznej, redukcja ubóstwa wśród najmłodszych, inwestycja w rodzinę.Program "Rodzina 500+" jest najbardziej znaczącą i realnie odczuwalną pomocą finansową ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. W ramach tego programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Nowe terminy składania wniosków na świadczenie wychowawcze w 2021 roku.

Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze  na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.

Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia nadal realizują dotychczasowe organy (tj. w sprawach świadczenia wychowawczego – gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).  

Ważne!

Od 1 lutego 2022 r.  ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trawał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania :

 • Platformę PUE ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl 
 • bankowość elektroniczną.

     Gdzie znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o programie Rodzina 500+ znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej link poniżej.

Dodatkowe informacje 500+

Nowe zasady składania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2022/2023

Najważniejsze informacje o rządowym programie "Rodzina 500+" - zmiany od 1 stycznia 2022

Pytania i odpowiedzi o rządowy program "Rodzina 500+"

Gdzie złożyć Reklamację?

Zgłaszanie reklamacji:

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Obszy - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie I-Bank online oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:

Bank Spółdzielczy w Obszy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Obszy na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej I-Bank oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów  w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Obszy, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Obszy nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu bankowości elektronicznej I-Bank,
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania,
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl,
 • Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku Rodzina 500 plus wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku pod numerem telefonu: 84 6891006 w. 38.

Dobry Start 300+

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych - zapewniając w pełni zautomatyzowany proces obsługi programu "Dobry start".

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji na temat programu wyprawka 300+ znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 22 290 22 02

Najczęściej zadawane pytania o programie wyprawka 300+

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi