Klienci indywidualni

Rachunki

Bank prowadzi:

 1. Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe w złotych „POL-KONTO”

  Posiadaczem Rachunku Oszczędnościowo – Rozliczeniowego „POL-KONTO” może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (będąca rezydentem lub nierezydentem). Osoba fizyczna może być równocześnie posiadaczem jednego POL-KONTA własnego oraz współposiadaczem tylko jednego POL-KONTA wspólnego.

  POL-KONTO służy do:
  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych (za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej),
  • korzystania z kart VISA,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • korzystania z systemu Bankowości Elektronicznej.


  Dokumenty wymagane do założenia Rachunku:
  • dowód osobisty lub paszport zagraniczny w przypadku nierezydentów


  Wybrane stawki z tabeli prowizji i opłat:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł
  • opłata miesięczna za prowadzenie: 0 zł
  • opłata za przelew ELIXIR: 4 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych z konta: 1 zł,
  • prowizja od wpłat gotówkowych na konto: 0 zł.


   
 2. Rachunki płatne na żądanie a’vista w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową - brak w ofercie od 14.09.2019.

  Właścicielem książeczki może być osoba fizyczna będąca rezydentem posiadająca zdolność do czynności prawnych.

  Rachunek płatny na żądanie służy do:
  • gromadzenia i dysponowania środkami pieniężnymi,
  • kontrolowanie oszczędności za pomocą książeczki,
  • dokonywania płatności płatności w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
  • korzystania ze zleceń stałych.


  Opłaty i prowizje rachunku a'Vista:
  • opłata za założenie rachunku: 0 zł,
  • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 0 zł,
  • opłata za wydanie książeczki: 15 zł,
  • prowizja od wypłat gotówkowych: 1 zł,
  • opłata za przelew Elixir: 4 zł.

Lokaty terminowe

Bank otwiera i prowadzi lokaty oszczędnościowe STANDARD  w złotych,  z minimalnym wkładem 500 zł oraz zmiennym oprocentowaniem, na okresy:

 • 1 miesiąca
 • 3 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesięcy

Lokaty zakładane są w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych w złotych, na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • klientów instytucjonalnych.

Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana Bank po dopisaniu odsetek automatycznie odnawia lokatę.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualne oprocentowanie lokat dostępne jest w Banku

Kredyty

Kredyty dla osób prywatnych

 • kredyt odnawialny w ROR

  Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.
   
 • Kredyty konsumenckie gotówkowe

  Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Kredyty konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych. Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
   
 • Kredyt konsumencki „szybka gotówka”

  Kredyt może być udzielany osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
  Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych.
  Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 20 000 złotych
  Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
  Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
   
 • Kredyty konsumenckie mieszkaniowe

  Kredyty mieszkaniowe konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
  Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.
  Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
  Kwota kredytu netto nie może być niższa niż 5000 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
  Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów.
  Maksymalna kwota kredytu netto nie może przekraczać 80.000 zł z zastrzeżeniem warunków szczegółowych.
  Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
  Okres kredytowania uzależniony jest od:
  • kwoty kredytu;
  • zdolności kredytowej kredytobiorcy;
  • rodzaju oferty.
  Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Karty płatnicze

Bank Spółdzielczy w Obszy posiada bankomat: w siedzibie Banku obsługujący karty oznaczone emblematem: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Klienci naszego Banku po spełnieniu niezbędnych warunków mogą otrzymać: Karty Visa

Okres ważności karty wynosi 3 lata.

Karty VISA są międzynarodowymi kartami, które łączą zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Aby otrzymać kartę wystarczy być posiadaczem ROR lub rachunku bieżącego oraz złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o jej wydanie w Banku.
Karta ta pozwala na korzystanie z wszystkich bankomatów oznaczonych znakiem Visa, można nią się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

Karta umożliwia:

 1. płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
 2. wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa;
 3. wypłatę gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych logo Visa;
 4. płatności bez obecności karty, dokonywane w Internecie za pomocą kodu CVV2.
 5. sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 6. dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Z kartami Visa możesz czuć się bezpiecznie. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel. 86 215 50 50 - czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
 • osobiście w dowolnej jednostce banku, która wydała kartę lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Karta powinna być użytkowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności prawa dewizowego.

W chwili obecnej nasi Klienci mają do dyspozycji ponad 5000 bankomatów bezprowizyjnych należących do:

 • Zrzeszenia Banku BPS S.A.
 • Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Wielkopolskiego S.A.(Spółdzielcza Grupa Bankowa)
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • sieci Planet cash4you

Pełny wykaz bankomatów, znajduje się na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Tabela opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji bankowych dostępna w Banku

Konta internetowe

I-BANK, MB - mobile Banking, CB - Corporate Banking


0 zł – za przelewy wewnętrzne,
0 zł – za miesięczne prowadzenie usługi.
 

Masz dostęp do Internetu? Jeśli tak to zarządzaj swoimi pieniędzmi, kiedy chcesz i skąd chcesz: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu na świecie.

Nasz Bank oferuje Państwu dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej IBANK. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie rachunku bieżącego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BS Obsza oraz komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

IBANK to nowoczesny program umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za
pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej. Jest łatwy i przyjemny w
obsłudze, umożliwia szybkie wprowadzanie przelewów. Wszystkie zlecenia są podpisane prywatnym kluczem
cyfrowym klienta lub autoryzowane przy użyciu telefonu komórkowego klienta, na który jest przesyłany kod SMS
  lub linkSMS.

Podstawowe funkcje programu:

 •  Obsługa podpisu cyfrowego. System jest maksymalnie zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją w treść przelewu.
 •  Wyświetlanie bieżącego salda na rachunkach klienta.
 •  Wyświetlanie historii obrotów na rachunkach klienta; zaawansowane mechanizmy wyszukiwania dokumentów.
 •  Obsługa zleceń oczekujących i odrzuconych.
 •  Obsługa poleceń przelewu z natychmiastową lub opóźnioną datą realizacji.
 •  Kontrola limitu dostępnych środków bezpośrednio przy wystawianiu przelewu.
 •  Możliwość ustawienia indywidualnych limitów dla transakcji a także limitów dziennych i miesięcznych.
 •  Obsługa przelewów ELIXIR.
 •  Obsługa zasileń telefonów komórkowych.
 •  Obsługa poleceń przelewu do ZUS i do Urzędów Skarbowych.
 •  Obsługa polecenia zapłaty.
 •  Prowadzenie książki adresowej kontrahentów.
 •  Automatyczne zakładanie książki adresowej na podstawie danych odczytanych z przelewów historycznych lub z pliku w formacie EXCEL.
 •  Prowadzenie kartoteki wzorców przelewów.
 •  Szybkie wystawianie poleceń przelewu za pomocą książki adresowej i za pomocą listy wzorców.
 •  Obsługa lokat.
 •  Drukowanie wyciągów. .
 •  Automatyczna obsługę zleceń stałych.

Do połączenia z bankiem wykorzystywany jest protokół TLS z szyfrowaniem AES128/256 bitów.

CB - Corporate Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych dla firm, urzędów gdzie występuje
grupowa praca nad dokumentem i zatwierdzenie zlecenia wymaga kilku podpisów.

Program posiada wszystkie funkcje programu IBANK oraz wiele dodatkowych:

 • Praca grupowa nad dokumentem (wprowadzanie, zatwierdzanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów do banku może być rozdzielone na kilku pracowników).
 •  Import zleceń ze zbioru w kilku formatach.
 •  Eksport zleceń do zbioru w kilku formatach.
 •  Obsługa karty wzorów podpisów w różnych układach.
 • i inne.

MB - Mobile Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych: telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeniach wyposażonych w ekran
dotykowy. Program nie wymaga instalacji i jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową obsługującą protokół
HTML 5.


Podstawowe funkcje:

 • odczyt salda bieżącego na rachunkach klientów,
 • przeglądanie historii obrotów,
 • wystawianie przelewów:
  • wewnętrznych,
  • ELIXIR,
 • płatności do Urzędów Skarbowych,
 • płatności do ZUS,
 • silna autoryzacja zleceń przy wykorzystaniu unikalnego kodu SMS lub linku SMS,
 • dostęp do mapy bankomatów,
 • praca na wszystkich urządzeniach mobilnych posiadających przeglądarkę internetową obsługującą HTML 5.0.

Dodatkowo oferujemy usługę Kontakt SMS

Usługa Kontakt SMS umożliwia przesyłanie do klientów banku informacji o aktualnym
saldzie na rachunku w postaci komunikatów SMS. Komunikaty mogą być wysyłane wg harmonogramu
ustalonego indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe są różne warianty, np.:

 • raz dziennie o określonej godzinie,
 • raz dziennie o określonej godzinie w dni robocze,
 • raz dziennie ale tylko jeśli wystąpiła zmiana salda,
 • po każdej zmianie salda.

System wysyła także informację o saldzie jako odpowiedź na SMS klienta.
 

Przypominamy również, że bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy także od Klientów, m.in. musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z portalem Bezpieczny Bank

oraz z publikacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Publikacja dostępna tutaj

Zapraszamy do skorzystania z usługi

Więcej informacji na temat Systemu I-BANK:

 • w siedzibie Banku,
 • pod numerem tel. 84 689 10 06

Program 500+


Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia, bez kryterium dochodowego. To nawet 6000 zł netto rocznego wsparcia na dziecko.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekun prawny dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektor domu pomocy społecznej. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł mogą otrzymać także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od 1 lipca 2019 r. dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko otrzymają także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Kto wypłaca świadczenie?

Świadczenie wychowawcze jest realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizują wojewodowie. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze jest realizowane w danej gminie, bądź w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., należy złożyć wniosek.Wnioski będzie można składać od 1 lipca 2019 r. online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Co istotne, od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego. Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r., można składać od 1 lipca online przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej lub przez portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Oznacza to, że gmina z wniosków złożonych po 30 czerwca 2019 r. przyzna świadczenie wychowawcze aż do 31 maja 2021 r. (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia 500+). Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje?

Więcej informacji o programie Rodzina 500+ znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej link poniżej.

Dodatkowe informacje 500+

Gdzie złożyć Reklamację?

Zgłaszanie reklamacji:

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku Spółdzielczym w Obszy - jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie I-Bank online oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie - jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank:

Bank Spółdzielczy w Obszy przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500+

Bank Spółdzielczy w Obszy na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500+. Rola Banku Spółdzielczego polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem serwisu bankowości elektronicznej I-Bank oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów  w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego w Obszy, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500+ Bank Spółdzielczy w Obszy nie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do serwisu bankowości elektronicznej I-Bank,
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania,
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl,
 • Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku Rodzina 500 plus wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników Banku pod numerem telefonu: 84 6891006 w. 38.

Status poprawnie założonego wniosku można sprawdzić klikając na link:

Dobry Start 300+

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną Banku Spółdzielczego w Obszy I-Bank oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Więcej informacji na temat programu wyprawka 300+ znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najczęściej zadawane pytania o programie wyprawka 300+

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi