Gospodarstwa rolne

Rachunki

Rachunek Bieżący rolniczy oraz Pomocniczy w złotych

Posiadaczami Rachunku Rolniczego Bieżącego mogą być osoby fizyczne, które posiadają gospodarstwo rolne lub prowadzą działalność agroturystyczną i uzyskują z tego tytułu dochody.

Rachunek Rozliczeniowy Bieżący umożliwia w szczególności:

 • przechowywanie środków pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
 • korzystanie z kredytu w Rachunku Bieżącym,
 • składanie stałych zleceń,
 • składanie poleceń zapłaty,
 • korzystanie z karty płatniczej VISA,
 • korzystanie z systemu Bankowości Elektronicznej.

Dokumenty wymagane do założenia Rachunku:

 • prawidłowo wypełniony wniosek,
 • zaświadczenie z Urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
 • zaświadczenia o nadaniu NIP.

Wybrane stawki z tabeli prowizji i opłat:

 • opłata za założenie rachunku: 0 zł,
 • opłata miesięczna za prowadzenie rachunku: 0 zł,
 • opłata za przelew ELIXIR: 5 zł,
 • prowizja od wypłat gotówkowych z konta: 0,5 % (min. 5 zł, max 300 zł),
 • prowizja od wpłat gotówkowych na konto: 0 zł.

Lokaty terminowe

Bank otwiera i prowadzi lokaty oszczędnościowe STANDARD  w złotych,  z minimalnym wkładem 500 zł oraz zmiennym oprocentowaniem, na okresy:

 • 1 miesiąca
 • 3 miesięcy
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesięcy

Lokaty zakładane są w ramach umowy o prowadzenie rachunków bankowych w złotych, na rzecz:

 • osób fizycznych,
 • klientów instytucjonalnych.

Jeżeli po upływie okresu umownego lokata nie zostanie zlikwidowana Bank po dopisaniu odsetek automatycznie odnawia lokatę.

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku objęte są systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Aktualne oprocentowanie lokat dostępne jest w Banku.

Kredyty dla rolników indywidualnych

 • Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

  Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin, artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną, innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
  Bank udziela kredytu obrotowego w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 3 000 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.
  Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd Banku.
   
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.
  Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
  Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.
   
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany rolnikom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:
  • aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy
  • wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy
  Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:
  1. posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 3 miesięcy /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/.
  2. dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.

  Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.
  Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
   
 • Kredyt inwestycyjny komercyjny.

  Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących
  Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
   
 • Kredyt preferencyjny.

  Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup lub remont maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, stworzenie dodatkowych miejsc pracy Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.

Karty płatnicze

Bank Spółdzielczy w Obszy posiada bankomat: w siedzibie Banku obsługujący karty oznaczone emblematem: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro.

Klienci naszego Banku po spełnieniu niezbędnych warunków mogą otrzymać: Kartę Visa

Okres ważności karty wynosi 3 lata.

Karta VISA jest międzynarodową kartą, łączącą zalety karty bankomatowej i nowoczesnej karty płatniczej zapewniający stały i szybki dostęp do pieniędzy.

Aby otrzymać kartę wystarczy być posiadaczem ROR lub rachunku bieżącego oraz złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o jej wydanie w Banku.
Karta ta pozwala na korzystanie z wszystkich bankomatów oznaczonych znakiem Visa, można nią się posługiwać w Polsce oraz za granicą.

Karta umożliwia:

 1. płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
 2. wypłatę gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa;
 3. wypłatę gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych logo Visa;
 4. płatności bez obecności karty, dokonywane w Internecie za pomocą kodu CVV2.
 5. sprawdzenie wysokości wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.
 6. dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Z kartą płatniczą Visa możesz czuć się bezpiecznie. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia.

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie w Centrum Kart (tel. 86 215 50 50 - czynny całą dobę) lub w dowolnym centrum VISA,
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828,
 • osobiście w dowolnej jednostce banku, która wydała kartę lub w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Karta powinna być użytkowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności prawa dewizowego.

W chwili obecnej nasi Klienci mają do dyspozycji ponad 5000 bankomatów bezprowizyjnych należących do:

 • Zrzeszenia Banku BPS S.A.
 • Gospodarczego Banku Wielkopolskiego Wielkopolskiego S.A.(Spółdzielcza Grupa Bankowa)
 • Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
 • sieci Planet cash4you

Pełny wykaz bankomatów, znajduje się na stronie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Tabela opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji bankowych dostępna w Banku

Konta internetowe

I-BANK, MB - mobile Banking, CB - Corporate Banking


0 zł – za przelewy wewnętrzne,
0 zł – za miesięczne prowadzenie usługi.
 

Masz dostęp do Internetu? Jeśli tak to zarządzaj swoimi pieniędzmi, kiedy chcesz i skąd chcesz: 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, w dowolnym miejscu na świecie.

Nasz Bank oferuje Państwu dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej IBANK. Warunkiem korzystania z usługi jest posiadanie rachunku bieżącego lub rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BS Obsza oraz komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu.

IBANK to nowoczesny program umożliwiający bezpieczne korzystanie z usług bankowych za
pośrednictwem Internetu przy wykorzystaniu standardowej przeglądarki internetowej. Jest łatwy i przyjemny w
obsłudze, umożliwia szybkie wprowadzanie przelewów. Wszystkie zlecenia są podpisane prywatnym kluczem
cyfrowym klienta lub autoryzowane przy użyciu telefonu komórkowego klienta, na który jest przesyłany kod SMS lub linkSMS.

Podstawowe funkcje programu:

 •  Obsługa podpisu cyfrowego. System jest maksymalnie zabezpieczony przed nieuprawnioną ingerencją w treść przelewu.
 •  Wyświetlanie bieżącego salda na rachunkach klienta.
 •  Wyświetlanie historii obrotów na rachunkach klienta; zaawansowane mechanizmy wyszukiwania dokumentów.
 •  Obsługa zleceń oczekujących i odrzuconych.
 •  Obsługa poleceń przelewu z natychmiastową lub opóźnioną datą realizacji.
 •  Kontrola limitu dostępnych środków bezpośrednio przy wystawianiu przelewu.
 •  Możliwość ustawienia indywidualnych limitów dla transakcji a także limitów dziennych i miesięcznych.
 •  Obsługa przelewów ELIXIR.
 •  Obsługa zasileń telefonów komórkowych.
 •  Obsługa poleceń przelewu do ZUS i do Urzędów Skarbowych.
 •  Obsługa polecenia zapłaty.
 •  Prowadzenie książki adresowej kontrahentów.
 •  Automatyczne zakładanie książki adresowej na podstawie danych odczytanych z przelewów historycznych lub z pliku w formacie EXCEL.
 •  Prowadzenie kartoteki wzorców przelewów.
 •  Szybkie wystawianie poleceń przelewu za pomocą książki adresowej i za pomocą listy wzorców.
 •  Obsługa lokat.
 •  Drukowanie wyciągów. .
 •  Automatyczna obsługę zleceń stałych.

Do połączenia z bankiem wykorzystywany jest protokół TLS z szyfrowaniem AES128/256 bitów.

CB - Corporate Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych dla firm, urzędów gdzie występuje
grupowa praca nad dokumentem i zatwierdzenie zlecenia wymaga kilku podpisów.

Program posiada wszystkie funkcje programu IBANK oraz wiele dodatkowych:

 • Praca grupowa nad dokumentem (wprowadzanie, zatwierdzanie, podpisywanie i wysyłanie przelewów do banku może być rozdzielone na kilku pracowników).
 •  Import zleceń ze zbioru w kilku formatach.
 •  Eksport zleceń do zbioru w kilku formatach.
 •  Obsługa karty wzorów podpisów w różnych układach.
 • i inne.

MB - Mobile Banking to nowoczesny program dostarczania usług bankowych przy wykorzystaniu urządzeń
mobilnych: telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów i innych urządzeniach wyposażonych w ekran
dotykowy. Program nie wymaga instalacji i jest obsługiwany przez przeglądarkę internetową obsługującą protokół HTML 5.


Podstawowe funkcje:

 • odczyt salda bieżącego na rachunkach klientów,
 • przeglądanie historii obrotów,
 • wystawianie przelewów:
  • wewnętrznych,
  • ELIXIR,
 • płatności do Urzędów Skarbowych,
 • płatności do ZUS,
 • silna autoryzacja zleceń przy wykorzystaniu unikalnego kodu SMS lub linku SMS,
 • dostęp do mapy bankomatów,
 • praca na wszystkich urządzeniach mobilnych posiadających przeglądarkę internetową obsługującą HTML 5.0.

Dodatkowo oferujemy usługę Kontakt SMS

Usługa Kontakt SMS umożliwia przesyłanie do klientów banku informacji o aktualnym
saldzie na rachunku w postaci komunikatów SMS. Komunikaty mogą być wysyłane wg harmonogramu
ustalonego indywidualnie dla każdego klienta. Możliwe są różne warianty, np.:

 • raz dziennie o określonej godzinie,
 • raz dziennie o określonej godzinie w dni robocze,
 • raz dziennie ale tylko jeśli wystąpiła zmiana salda,
 • po każdej zmianie salda.

System wysyła także informację o saldzie jako odpowiedź na SMS klienta.
 

Przypominamy również, że bezpieczeństwo bankowości elektronicznej zależy także od Klientów, m.in. musi dbać o bezpieczeństwo swojego komputera. Powinien mieć zainstalowany program antywirusowy i firewall. Powinien systematycznie sprawdzać czy są dostępne - i instalować - aktualizacje i poprawki dostarczane przez producentów oprogramowania, w szczególności systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.

Prosimy pamiętać, że Bank Spółdzielczy nigdy nie wysyła do Klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych. Listy lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z portalem Bezpieczny Bank

oraz z publikacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej. Publikacja dostępna tutaj

Zapraszamy do skorzystania z usługi

Więcej informacji na temat Systemu I-BANK:

 • w siedzibie Banku,
 • pod numerem tel. 84 689 10 06

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi