Aktualności

INFORMACJA O ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH I PRZEDSTAWICIELI

Szanowni Państwo,

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia wszystkich Członków BS o zebraniu grup czlonkowskich, ktore odbędzie się 7 września 2015 w sali Banku Spółdzielczego w Obszy oraz informuje, że w dniu 24 września 2015 odbędzie się Zebranie Przedstawicieli.

 

1. Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia wszystkich Członków BS o 
 
ZEBRANIU GRUP CZŁONKOWSKICH
 
które odbędzie się dnia 7 września 2015r. w siedzibie Banku Spółdzielczego w Obszy o godz. 1500
 
na którym:
 
 
            Zarząd Banku  złoży informację o przystąpieniu Banku Spółdzielczego w Obszy do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

2. Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia, że w dniu 24 września 2015 roku /czwartek/ o godz. 11ºº w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Obszy, Obsza 34 A,
23-413 Obsza odbędzie się
 
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI
Banku Spółdzielczego w Obszy
 
Porządek obrad:
  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
  2. Przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  3. Przyjęcie Protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  4. Przedstawienie informacji o Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
·         przystąpienia do spółdzielni Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, którą utworzył Bank Polskiej Spółdzielczości SA,
·         wyrażenia zgody na przystąpienie przez Bank Spółdzielczy w Obszy do umowy systemu utworzonego przez Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

          6. Zamknięcie obrad.

 
            Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
            W przypadku obecności mniejszej liczby uprawnionych niż określono powyżej, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 24 września 2015r. godz. 1130 w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Obszy, Obsza 34 A, 23-413 Obsza. Zwołane w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że:
·         Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
·         Regulamin  Zebrania Przedstawicieli,
·         Projekty uchwał o których mowa w pkt. 5 porządku obrad,
·         Sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
·         Statut Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
wyłożone są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Obszy.
Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi