Aktualności

INFORMACJA O ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia, że w dniu 23 czerwca 2015 roku  /wtorek/ o godz. 11ºº w Pensjonacie Roztocze w Obszy, Obsza 138, 23-413 Obsza odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Obszy

 

Porządek obrad:
  1. Otwarcie, wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli, przyjęcie regulaminu i porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
  3. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Obszy za 2014 r..
  4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r..
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
·         zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
·        zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Obszy,
·         udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku,
·         określenie najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Obszy,
·         podziału nadwyżki bilansowej za 2014 r.,
·         uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
i kulturalnej,
·  wybór delegata na Walne Zgromadzenie Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
·  upoważnienia Zarządu Banku do czynności przystąpienia do systemu ochrony instytucjonalnej organizowanej przy Zrzeszeniu BPS,
·         przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
·         aktualizacji Strategii Banku.
  1. Okresowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej.
·         Powołanie komisji ds. okresowej oceny odpowiedniości członków RN,
·         Dokonanie oceny odpowiedniości.
  1. Zamknięcie obrad.
 
          
           
            Zgodnie z §24 Statutu Banku Zebranie przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obraduje w obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
W przypadku obecności mniejszej liczby uprawnionych niż określono powyżej, zwołuje się Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie tj. 23 czerwca 2015r. godz. 1130 w Pensjonacie Roztocze w Obszy, Obsza 138, 23-413 Obsza.Zwołane w drugim terminie Zebranie Przedstawicieli jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.
 
           
  
Jednocześnie zawiadamiamy, że:
·         Sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
·         Sprawozdanie finansowe za 2014 r.,
·         Protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
·         Regulamin Zebrania Przedstawicieli,
·         Projekt aktualizacji Strategii,
·         Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych,
·         Zasady Oceny Odpowiedniości w Banku Spółdzielczym w Obszy.
wyłożone są do wglądu w lokalu Banku Spółdzielczego w Obszy.
 
                                                                                                                     
                                                                                   Z a r z ą d

 

 

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi