Aktualności

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy oświadcza, że Bank Spółdzielczy w Obszy i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), stanowiące Załącznik do niniejszego oświadczenia.

Jednocześnie Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy informuje o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

a)      odstępuje od stosowania zapisów § 6 dotyczących:

1.      anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w Banku Spółdzielczym w Obszy.

2.      przedstawiania przez organ zarządzający organowi nadzorującemu raportów dotyczących powiadomień o poważnych nadużyciach.

 

b)      Odstępuje od stosowania zapisów § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału wszystkim udziałowcom w posiedzeniach organu stanowiącego.

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo wprowadzenie jej wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Banku Spółdzielczym w Obszy nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zawarte w § 11, § 22 ust. 1 i 2 oraz ust. 4 - 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

Bank Spółdzielczy w Obszy

Bank szerokich możliwości

Jesteśmy blisko ludzi