Oferta / Kredyty

Kredyty mogą być udzielane przez Bank przedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym posiadającym zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.

Kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych

Kredyt przeznaczony jest na realizację inwestycji związanych z zakupem i montażem kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

KORZYŚCI:

 • kredyt skierowany dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych;
 • kredytobiorcy instalujący kolektory słoneczne będą mogli otrzymać dotacje ze środków NFOŚiGW;
 • dotacja jest przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez bank w wysokości 45% kwoty kapitału kredytu;
 • bardzo atrakcyjne oprocentowanie;
 • kredyt udzielanych w złotych polskich;
 • okres kredytowania do 5 lat;
 • niska prowizja za udzielenie kredytu;
 • nie jest wymagany udział własny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji. Link do strony NFOŚiGW - program priorytetowy.

 

Kredyty dla osób prywatnych

 • kredyt odnawialny w ROR

  Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.
   
 • Kredyty konsumenckie gotówkowe

  Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Kredyty konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej. Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych. Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.
   
 • Kredyt konsumencki „szybka gotówka”

  Kredyt może być udzielany osobom fizycznym mającym pełną zdolność do czynności prawnych.
  Minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 500 złotych.
  Maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż 20 000 złotych
  Kredyt udzielany jest na okres do 12 miesięcy.
  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej.
  Uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej.
  Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji kredytowej następuje w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia wniosku o udzielenie kredytu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.
   
 • Kredyty konsumenckie mieszkaniowe

  Kredyty mieszkaniowe konsumenckie przeznaczone są na sfinansowanie dowolnych potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej lub rolniczej.
  Kredyty adresowane są wyłącznie do osób fizycznych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
  Bank udziela kredytów w złotych.
  Oprocentowanie kredytu jest zmienne.
  Wysokość i rodzaj stóp procentowych ustalana jest Uchwałą Zarządu Banku.
  Kwota kredytu netto nie może być niższa niż 5000 zł z zastrzeżeniem uregulowań szczegółowych.
  Przyznana kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy/ów.
  Maksymalna kwota kredytu netto nie może przekraczać 80.000 zł z zastrzeżeniem warunków szczegółowych.
  Jeżeli o kredyt wnioskuje dwóch lub więcej klientów przy określaniu maksymalnej kwoty kredytu przyjmuje się sumę ich dochodów netto.
  Okres kredytowania uzależniony jest od:
  • kwoty kredytu;
  • zdolności kredytowej kredytobiorcy;
  • rodzaju oferty.
  Maksymalny okres kredytowania uzależniony jest od rodzaju oferty i nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

Kredyty dla rolników indywidualnych

 • Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności rolniczej

  Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczególności na zakup:
  • oleju napędowego do ciągników rolniczych i kombajnów,
  • nawozów mineralnych, organicznych, wapna nawozowego i pasz,
  • materiału siewnego, sadzeniaków ziemniaka oraz nasion warzyw,
  • środków ochrony roślin, artykułów i usług niezbędnych do bieżących napraw i remontów ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i urządzeń związanych z produkcją rolną, innych środków rzeczowych, niezbędnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym.
  Bank udziela kredytu obrotowego w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksymalnie 3 000 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym, w zależności od zdolności kredytowej danego Wnioskodawcy.
  Oprocentowanie kredytu ustalane jest w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Zarząd Banku.
   
 • Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.
  Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
  Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.
   
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany rolnikom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:
  • aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy
  • wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy
  Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:
  1. posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 3 miesięcy /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/.
  2. dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.

  Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.
  Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
   
 • Kredyt inwestycyjny komercyjny.

  Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących
  Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.
   
 • Kredyt preferencyjny.

  Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup lub remont maszyn rolniczych w tym ciągników, zakup ziemi, stworzenie dodatkowych miejsc pracy Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.

Kredyty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (na działalność gospodarczą).

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.
  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością. Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest:
  • posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 3 miesięcy /w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych/.
  • dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.


  Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:
  • aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy
  • wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy
  • rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń.


  Wykorzystanie kredytu następuje do wysokości kwoty określonej w umowie kredytowej.
  Każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie się do wysokości przyznanego kredytu lub określonej na dany dzień wysokości kredytu.
  Przedłużenie okresu kredytowania na następny rok wymaga zawarcia nowej umowy kredytowej - po uprzednim złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu.
   
 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

  Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.
  Kredyt może być udzielony jako krótko- lub średnioterminowy, a w uzasadnionych przypadkach długoterminowy.
  Uruchomienie kredytu następuje poprzez postawienie kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy na wydzielonym rachunku kredytowym, otwartym w celu ewidencjonowania wykorzystania kredytu i jego spłaty. Wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach.
  Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub w szczególnych przypadkach w formie gotówkowej na podstawie dyspozycji Klienta.
  Wypłata środków kredytowych może nastąpić po udokumentowaniu przez Klienta celowości ich przeznaczenia.
  Spłata kredytu następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych, w terminach płatności określonych w umowie kredytu, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego Kredytobiorcy, o ile przewiduje ten tryb umowa kredytu, na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy lub na podstawie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez Kredytobiorcę, a także wpłaty gotówkowej.
  W uzasadnionych przypadkach przy finansowaniu jednoznacznie celowo określonych transakcji handlowych spłata kredytu może być jednorazowa.
   
 • kredyt inwestycyjny komercyjny.

  Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego).
  Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

  Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.
   
 • Kredyt preferencyjny.

  Bank udziela kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej na podstawie stopy redyskonta weksli.

Kredyty pomostowe w ramach Funduszy Strukturalnych.

Kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach:

 • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego.

 1. pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Polityka Prywatności, liczba odwiedzin:
© 2010 - 2019 Net Partners