Aktualności

2017-06-13 09:36:46

Inforamcja Zebranie Przedstawicieli

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obszy zawiadamia, że w dniu 26 czerwca 2017 roku  /poniedziałek/ o godz. 15ºº w Sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego w Obszy, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego, na które serdecznie zapraszamy.

          

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI

Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad

2.    Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Prezydium Zebrania Przedstawicieli oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania ZP i zdolności podejmowania Uchwał.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Zarządu, oraz sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego za 2016r.

7.    Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016r., oraz sprawozdania
z oceny odpowiedniości Członków Zarządu Banku.

8.    Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z weryfikacji sprawozdania finansowego za 2016r.

9.    Przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej
 i kulturalnej na 2017r.

10.    Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej, Zarządu oraz kierunkami działania na      2017r.

11.     Podjęcie uchwał w sprawach:

  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Banku za 2016r.
  • udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Banku za 2016r.,
  • zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016r.,
  • przyjęcie opinii biegłego rewidenta z weryfikacji sprawozdania finansowego za 2016r.,
  • podział nadwyżki bilansowej za 2016r.
  • określenie najwyższej sumy zobowiązań BS,
  • wybór delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego,
  • zatwierdzenie aktualizacji Strategii działania Banku na lata 2017-2019,
  • uchwalenie  kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2017r.,
  • przyjęcie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej.

  

12.              Wybory Rady Nadzorczej.

·           przyjęcie Regulaminu wyborów Rady Nadzorczej Banku,

·           wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej,

·           zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

·           wybór Komisji do spraw oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

·           dokonanie oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,

·           dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej,

·           dokonanie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,

·           ustalenie wynagrodzenia dla Samorządu.

13.  Zamknięcie obrad.

                                                                                              Z a r z ą d     B a n k u

 


Polityka Prywatności, liczba odwiedzin:
© 2010 - 2019 Net Partners